Hedef Kitle

Bu projede Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çalışan ve mesleklerinde 10. ile 25. yıllar arasını çalışan 35 Felsefe Öğretmeni hedef kitle olarak seçilmiştir.

Bu projede hedef kitlenin belirlenmesinde kullanılacak ölçütler şunlardır;

  1. Mesleklerinde 10. ile 25. Yıllar arasını çalışan öğretmenlerden olacaktır
  2. Türkiye’de çeşitli bölgelerde illerde görev yapmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum veya kuruluşta çalışan toplam 35 Felsefe öğretmeni seçilecektir.
  3. Başvurunun fazla olması halinde öncelikle il çeşitliliğine dikkat edilecektir. Aynı ilde birden fazla öğretmenin başvurması halinde bu ilde ki öğretmenlerin seçilmesinde meslek yılı en az olan dikkate alınacaktır.
  4. Bu öğretmenlerin daha önce başka bir TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesine katılmamış olmasına dikkat edilecektir.
  5. Projeye katılacak her öğretmenin kendi eğitim bölgesinde projeyi yaygınlaştırması ve eğitim bölgesinde lider öğretmen gibi çalışması istenecektir.
  6. Projenin etkinlik aşamasındaki tüm etkinliklere aktif olarak katılmayı kabul etmeleri istenecektir.
  7. Başvuru formunda her bir adayın ‘Proje kapsamında hazırlayacağım öğretim materyalini kendi okulum da uygulamayı ve uygulama kayıtlarını en kısa sürede proje yürütücüsüne göndermeyi kabul ediyorum’ şeklindeki beyanı kabul etmiş olmaktır.
  8. Kendi bölgesinde ve okulunda yaptığı çalışmaları projenin web sayfası ve elektronik uygulamalarında paylaşacağına dair beyanı kabul etmiş olmaktır.
  9. Proje başvuruları elektronik ortamda alınacaktır. Sonuçlar proje için oluşturulan sosyal medya hesabı ve Web sayfasında ilan edilecektir.

​Araştırma doğrultusunda ülkemiz okulların da görev yapan 35 Felsefe öğretmeni seçilecektir. Bu öğretmenlerin seçiminde mesleklerinde 10 ile 25 yılları arasında çalışıyor olma şartı aranacaktır. Bu öğretmenlerin çalışmaları derinlemesine incelenecektir. Yapılan araştırmalar mesleklerinde 10 ile 25. Yılını dolduran öğretmenlerin Felsefe Öğretmenlerinin derslerini sunma ve ders sonrası değerlendirmelerde geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. Buradan yola çıkarak, ölçme açısından değerlendirildiğinde, öğretmenlerin Çoktan seçmeli testler, Doğru yanlış soruları, Eşleştirme soruları, Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları, Kısa cevaplı yazılı yoklamalar, Uzun cevaplı yazılı yoklamalar, Soru-cevap şeklinde yöntemleri kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu yöntemler öğrencileri öğrenme sürecinde pasif halde bırakacaktır. Proje de kullanılacak yöntem teknikler ve ölçme değerlendirme teknikleri ile katılımcı öğretmenlerin ve dolayısıyla da öğrencilerin öğretim sürecinde aktif hale gelmelerini sağlayacaktır. Projede yapılan her etkinlikten sonra etkinliklerin değerlendirmesi yapılacaktır. Genel değerlendirme ise son gün yapılacaktır.

Proje kapsamında öğretmenlerin aktif olarak uygulayacakları yöntem ve teknikler üzerine durulacaktır. Projenin uygulanma aşamalarında,  e-mobil ve bilgisayar destekli uygulamalarla öğretmenler arası geri bildirimi sağlanacaktır. Yenilikçi yöntem ve uygulamalar süreç odaklı olarak nihai önem taşımaktadır. Projenin uygulaması esnasında Felsefe öğretmenlerinin aktif rol alacakları ve sonrasında öğrencilerini ve okullarında ki diğer öğretmenleri sürece dahil edecekleri yöntem ve uygulamalar üzerinde durulacaktır. Özellikle felsefi metinlerin analizi, dramanın öğretme yöntemi olarak gösterilmesi ile felsefe dersleri öğrencilerin günlük hayatla olan ilişkilendirmelerini kolaylaştıracaktır.  Katılımcılar için,  07-13 Ekim 2018 tarihlerinde yukarıdaki hedefler doğrultusunda etkinlikler planlanmıştır.